Grupa charytatywna

Ważnym przejawem działalności Kościoła jest troska o ubogich. Wyraża się ona także w działaniu grupy charytatywnej, która w naszej parafii wspiera najuboższych poprzez zbiórki ofiar na ten cel i dostarczanie potrzebującym pomocy materialnej. 

Do zespołu charytatywnego należy rozeznawanie potrzeb i zbieranie informacji dotyczących osób potrzebujących, uaktywnianie ludzi do działania w duchu miłości miłosiernej, koordynowanie działaniami charytatywnymi, współpraca z Caritas Diecezjalną i lokalnymi instytucjami pomocy społecznej. 

Zapraszamy do włączenia się w niesienie pomocy najuboższym. Zawsze jest się czym podzielić z innymi!