Parafialna pielgrzymka do Kotłowa

Od 2000 roku rokrocznie we wrześniu parafianie rososzyccy pielgrzymują do Matki Bożej Królowej Jedności w Kotłowie, gdzie powierzają swoje intencje. Modlą się o pokój na świecie, za Ojczyznę i parafię, o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinach. W tym roku 5 września rowerami i nie tylko wyruszyli mieszkańcy Rososzycy, Psar i Sieroszewic. Wśród pielgrzymów znaleźli się goście z Masanowa i Ołoboku. Piękna pogoda, która towarzyszyła pątnikom już od początku przyczyniła się do pełnej radości wyprawy.

Wśród pielgrzymów znalazła się duża grupa dzieci. Najmłodsi to drugoklasiści Hania i Wojtek. W świątyni na Kotłowskim wzgórzu pod kierunkiem ks. proboszcza Pawła Guździoła pątnicy odmówili fatimski różaniec.